Điền tên nhân vật và nhập token, 3 ngày sau bạn có thể nhận KNB.
Số KNB mỗi ngày = Tổng KNB đã nạp/10
We only accept 1 Token for 1PC . After submit your token 3 days. You can get free Zen Every day ( least donate 10$/month. ZEN DAILY = TOTAL ZEN IN MONTH/10 )

    Tên nhân vật trong game


Tên nhân vật trong game

Donate via paypal ( please fill account id in memo )